من به گرافیک مبتنی بر ایده اعتقاد دارم، جایی که فرم (جسم) از حرکت بازمی ماند، ایده(ذهن) پریدن را آغاز می کند

I believe in Graphics based on ideas, when form (body) stops in its tracks, idea (mind) starts flying.
poster cartoon logo tv title tv caption magazine
Alireza Nosrati
©2010 Alireza Nosrati - All Rights Reserved
Website Developed by Webnamite