من به گرافیک مبتنی بر ایده اعتقاد دارم، جایی که فرم (جسم) از حرکت بازمی ماند، ایده(ذهن) پریدن را آغاز می کند

I believe in Graphics based on ideas, when form (body) stops in its tracks, idea (mind) starts flying.
poster cartoon logo tv title tv caption magazine

این کارها را بدون سفارش طراحی کرده ام، برندهای بزرگ همیشه بهانه خوبی اند برای یک تمرین ذهنی سخت و لذت بخش و کلنجار رفتن با مفاهیمی مثل: ایده پردازی، خلاقیت، تبلیغات، رقابت، بازاریابی و فروش.
What you see here have not been requested by companies. Designing these brands with the given names is just as an excuse for me to improve my skills and to find other new ideas. In fact, these works are mental exercises which help me get involved with concepts such as brand, advertisement, marketing, competition and sale.
MacCafe Anti Virus
2012
MacCafe Anti Virus STAEDTLER STAEDTLER STAEDTLER Dove durex(7) durex(6) durex(5) durex(4) durex(3) durex(2) durex(1) KOHLER(1) D&G(1) Google(1) Dole(2) Smirnoff(1) WMF(1) FedEx(1) Coca Cola(3) Turkish Airlines(2) Turkish Airlines(1) DHL(7) DHL(6) DHL(5) DHL(4) DHL(3) DHL(2) DHL(1) Coca Cola(2) Coca Cola(1) Marlboro(1) Pepsi(1) Dole(1) dessini (1) Caterpillar (5) Caterpillar (4) Caterpillar (3)
©2010 Alireza Nosrati - All Rights Reserved
Website Developed by Webnamite