من به گرافیک مبتنی بر ایده اعتقاد دارم، جایی که فرم (جسم) از حرکت بازمی ماند، ایده(ذهن) پریدن را آغاز می کند

I believe in Graphics based on ideas, when form (body) stops in its tracks, idea (mind) starts flying.
poster cartoon logo tv title tv caption magazine
Rich and poor / 2012
Rich and poor / 2012 Untitle / 2000 Network  Network Untitle / 2004 Untitle / 2000 Untitle / 2000 Untitle / 2000 Untitle / 2009 Morgan Freeman / 2008 Condoleezza Rice / 2008 Arsene Wenger / 2008 ronaldinh / 2008 Ven Rooney / 2008  Vladimir  Putin / 2008 Tom Cruise / 2007 Nicolas Sarkozy / 2008 Leo Tolstoy / 2007 woody Allen / 2006 Untitle / 2000 Untitle / 2008 Untitle / 2006 Untitle / 2006 Untitle / 2006 Untitle / 2006 Untitle / 2006 Untitle / 2006 Untitle / 2006 Untitle / 2005 Untitle / 2000 Untitle / 2004 Untitle / 2004 Untitle / 2003 Untitle / 2003 Untitle / 2003 Untitle / 2002 Untitle / 2001 Untitle / 2000 Untitle / 2000 Untitle / 1998 Untitle / 2000 Untitle / 1998 Hermann Hesse / 2000 Igor Stravinsky / 1998 Bertrand Rasel / 1997 David Lean / 1997 Untitle / 2000 Untitle / 2000 Untitle / 2000 Untitle / 1998 Untitle / 1999 Untitle / 2000 Untitle / 2000 Untitle / 2000 Untitle / 2000 Untitle / 1999 Untitle / 2000 Untitle / 1999 Untitle / 1999 Untitle / 1998 Untitle / 1997 Untitle / 1997 Untitle / 1997
©2010 Alireza Nosrati - All Rights Reserved
Website Developed by Webnamite