من به گرافیک مبتنی بر ایده اعتقاد دارم، جایی که فرم (جسم) از حرکت بازمی ماند، ایده(ذهن) پریدن را آغاز می کند

I believe in Graphics based on ideas, when form (body) stops in its tracks, idea (mind) starts flying.
poster cartoon logo tv title tv caption magazine
Mah-e- novin / EN Bank / 2009
ماه نوین / نشریه داخلی بانک اقتصاد نوین
The story Ali and Nasim / 2006
قصه علی و نسیم / 1385
Mah-e- novin / EN Bank / 2009
ماه نوین / نشریه داخلی بانک اقتصاد نوین
Mah-e- novin / EN Bank / 2009
ماه نوین / نشریه داخلی بانک اقتصاد نوین
Iranoffshore / IOEC CO. / 2009
نشریه بین المللی نفت و گاز
Iranoffshore / IOEC CO. / 2009
نشریه بین المللی نفت و گاز
©2010 Alireza Nosrati - All Rights Reserved
Website Developed by Webnamite